Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Программа по немецкому языкуПрограмма внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011) по немецкому языку

deutsch

Уверенное владение хотя бы одним иностранным языком в наше время является не только "признаком" хорошего образования, но и практически необходимым условием при трудоустройстве выпускника в серьезную организацию. Наиболее распространенными и востребованными иностранными языками являются немецкий, французский, испанский, китайский, корейский и японский, но на первом месте, вне всяких сомнений, конечно же английский.

Английский язык давно уже фактически является языком межнационального общения, на английском написаны руководства к подавляющему большинству компьютерных программ, чаще всего именно на английском составляются международные договора. При этом далеко не всегда школа или даже университет обеспечивают необходимый уровень знания языка, а выучить его самостоятельно практически нереально. Хорошим подспорьем в изучении английского окажется специализированный сайт ISchool of english. Здесь Вы сможете как начать изучение языка Шекспира практически с нуля, так и повысить свой уровень владения языком или, например, улучшить произношение. Серьезный плюс ресурса - квалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт. А уже зная английский намного проще изучать и другие европейские языки, напрмер те же французский или немецкий.

Ниже приведена программа ЗНО по немецкому языку:


Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності

1. Читання

Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2000 друкованих знаків, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом.

2. Письмо

Вступник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Він уміє писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в франкомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Вступник уміє розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема, про проведення заходів, втрату особистих речей тощо, висловити співчуття, невдоволення, надію, власну точку зору та аргументувати її, складати ділові листи, а саме: лист-заяву, лист-скаргу, запит інформації.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Вимоги щодо володіння мовними компетенціями

Лексика

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Тематика текстів для читання

Моє місце в світі:

 • - здоровий спосіб життя в родині;

 • - захист прав дитини.

Дозвілля:

 • - особистісні пріоритети;

 • - відпочинок на природі;

 • - улюблені розваги молоді в Україні та німецькомовному світі.

Мистецтво:

 • - культура і види мистецтва;

 • - видатні митці;

 • - музеї і виставки;

 • - молодь і мистецтво.

Сучасний франкомовний світ:

 • - загальні відомості про сучасний німецькомовний світ.

Шкільне життя:

 • - міжнародні освітні програми;

 • - досвід навчання за кордоном;

 • - плани на майбутнє;

 • - вибір професії.

Наука і технічний прогрес:

 • - видатні науковці та наукові премії;

 • - техногенні катастрофи;

 • - наукові відкриття і досягнення;

 • - науковий пошук і фантастика.

Сучасна Україна:

 • - загальні відомості про сучасну Україну.

Граматика

Лексичний матеріал

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), запитальних речень із запитальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складений іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Perfekt, Futurum I).

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником dass, з підрядним часу із сполучником wenn, з підрядним причини із сполучниками weil, da, із сполучниками als для позначення одночасності дії в головному і підрядному реченнях. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Prasens, Futurum, Perfekt, Imperfekt.

Прикметник. Вживання прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенів порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu, прийменників з родовим відмінком wahrend; із знахідним відмінком fur, durch, ohne, um, gegen.Внешнее независимое тестирование 2011 (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Программа по немецкому языку
 
загрузка...